รายชื่อนักกีฬาปี 2012

 

1

MUSTAPHA BAMPOE

 

2

วุฒิชัย  ศรีสวย

 

3

ชัยวิชิต สวนชัยภูมิ

 

4

แสนคง  บารศรี

 

5

ABRAHAM ARMAH

 

6

อดิพงษ์ นอบไทย

 

7

ปิยภูมิ  หนูสลุง

 

8

วรวุฒิ เติมพันธ์

 

9

อดิศักดิ์ ไทยภักดี

 

10

เจริญพงศ์ ลองจำนงค์

 

11

วัชระ ฤทธิ์กำลัง

 

12

อนันต์  มะธิโต

 

13

สุวิทย์  นาจำเริญ

 

14

ปิยะ สุดนักรบ

 

15

พิพัฒน์  จันทร์สุข

 

16

วันชัย จูมชัย

 

17

MR.AUISO

18

สุวิทย์  เทียบรัง

 

19

อิทธิพล  พลอาจ

 

20

อาณัฐ คร่ำมา

 

21

ธีรวัฒน์  คำเสียง

 

22

อภิสิทธิ์  น้อยทอง

 

23

คมสัน  หงส์แก้ว

 

24

นัฐพล  อาจประจักร์

 

25

อาทิตย์  หงส์ชุมแพ

 

26

ทัชชัย  ฝากเซียงซา

 

27

พิทักษ์ชัย  ทางทอง

 

28

จักรพันธ์ พรหมเมตตา

 

29

สุรเดช สีจันทองทิพย์

 

30

ณัฐพล จ่าทอง

 

31

อุทิตย์ พิทักษ์พล

 

32

มานะ กุลหนองแดง

 

33

34

DAVID EDEM YAO BANSAH

 

35

จีระศักดิ์ พิมพ์พันธ์

 

36

ณัฐกร คำแก้ว

 

37

อรุณศักดิ์ คำมุงคุณ

 

38

จักรกริช ศรีวงศ์

 

39

ศุภศักดิ์ ขวัญนิมิตร